38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8                                 tel/fax (+48) 17 27 61 152                             psse.strzyzow@pis.gov.pl

  
                                   

Chrońmy się przed wirusowym zapaleniem wątroby typu A tzw. „żółtaczką pokarmową”

    W nawiązaniu do pisma Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Pana dr inż. Adama Sidora, dotyczącego zaistniałej  sytuacji epidemicznej na terenie kraju iawystąpieniem drugiego ogniska zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A) na terenie woj. podkarpackiego (tj.  jedno ognisko w powiecie niżańskim i 6 zachorowań w powiecie rzeszowskim), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny waStrzyżowie informuje, że w zakładach produkujących iadystrybuujących żywność należy zwracać szczególną uwagę na:

  • prawidłowe warunki mycia środków spożywczych, przeznaczonych do bezpośredniego spożycia  oraz używanych do sporządzenia potraw  niepoddawanych obróbce termicznej;
  • przestrzeganie przez personel zatrudniony bezpośrednio przy produkcji, zasad wynikających z Dobrej Praktyki Higienicznej, ze szczególnym uwzględnieniem techniki mycia rąk, jak również stosowania odpowiednich  środków do mycia i dezynfekcji rąk;
  • przestrzeganie higieny osobistej oraz stanu zdrowia personelu;
  • zachowanie należytych warunków sanitarnych zaplecza sanitarnego pracowników mających kontakt z żywnością;
  • właściwą jakość wody wykorzystywanej  do produkcji posiłków, czy kostek do lodu oraz mycia środków spożywczych;
  • źródło pochodzenia warzyw, owoców i ryb;
  • właściwą gospodarkę odpadami.

Wirus  wywołujący WZW A (wirusowe zapalenie wątroby typu A), przenoszony jest głównie drogą pokarmową.

WZW A (wirusowe zapalenie wątroby typu A) - jak dochodzi do zakażenia?

  • spożycie skażonej wody (także w formie kostek lodu);
  • spożywanie skażonego pożywienia  np. nieumytych owoców;
  • bezpośredni kontakt z zakażonym człowiekiem (np. przez przeniesienie wirusa poprzez nieumyte po wyjściu z toalety ręce).

    Profilaktyka WZW A w zakładach produkujących i wprowadzających do obrotu żywność jest szczególnie istotna ze względu na pokarmową drogę przenoszenia wirusa i związaną z tym potencjalną szybkość szerzenia się zakażenia. Zakażony pacjent jest źródłem wirusa przez około miesiąc czasu przed pojawieniem się pierwszych objawów chorobowych. Należy zwrócić uwagę, że wirus ten ginie przy obróbce termicznej, przy dekontaminacji, pod wpływem wysokich stężeń formaliny, czy pod wpływem  środków dezynfekcyjnych na bazie chloru, promieniowania UV. Wirus ten jest jednak odporny na temperaturę do 56ºC oraz kwasy.

W przypadku ewentualnego zakażenia podmioty działające na rynku żywnościowym, będą ponosić odpowiedzialność karną zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, który stanowi: „kto produkuje lub wprowadza do obrotu środek spożywczy powszechnie spożywany, szkodliwy dla zdrowia lub życia człowieka, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2”.

Ponadto należy mieć na względzie, że oprócz odpowiedzialności karnej, osoby pokrzywdzone mogą dochodzić roszczeń odszkodowawczych na drodze postępowania cywilnego za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

>>> Powrót do listy aktualności
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 PSSE Strzyżów
Realizacja: StudioPixel.pl