38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8                                 tel/fax (+48) 17 27 61 152                             psse.strzyzow@pis.gov.pl

  
                                   

Ocena warunków higieniczno – sanitarnych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 r. na terenie powiatu strzyżowskiego

          W sezonie letnim 2017 r. na terenie powiatu strzyżowskiego  w elektronicznej bazie wypoczynku zarejestrowano 48 turnusów wypoczynku dzieci i młodzieży odbywających sięna terenie  Czudca,  Pstrągowej, Godowej,  Frysztaka, Strzyżowa. 32 turnusy zgłoszono w obiektach hotelowych lub innych obiektach świadczących usługi hotelarskie, 14 w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku, natomiast form  w miejscu zamieszkania zgłoszono 2.

Z wypoczynku letniego na terenie powiatu strzyżowskiego  skorzystało 1528 dzieci i młodzieży, w tym na formach wyjazdowych  1448, natomiast w miejscu zamieszkania 80.

Podczas przeprowadzanych kontroli brano pod uwagę warunki sanitarno – higieniczne zapewnione przez organizatorów dla uczestników wypoczynku.  Oceną stanu sanitarnego obejmowano wszystkie pomieszczenia, zaktórych korzystali uczestnicy wypoczynku. Zwracano uwagę na stan sanitarno – techniczny pokoi mieszkalnych iaich wyposażenia, infrastrukturę sanitarną, zaopatrzenie w środki do utrzymania higieny osobistej. Sprawdzano dokumentację organizatorów wypoczynku oraz dostęp uczestników do opieki medycznej.

W okresie wypoczynku letniego skontrolowano 39 turnusy.  Kontrole wykazały,  że większość placówek została właściwie przygotowana  do sezonu. Niemniej jednak stwierdzano drobne uchybienia, które usuwane były podczas kontroli. Potwierdzeniem na właściwe przygotowanie placówek może stanowić fakt, iż nie wpłynął do tutejszej Stacji ani jeden wniosek z prośbą o interwencję w miejscach wypoczynku.

         Dla dzieci i młodzieży nie korzystających ze zorganizowanych form wypoczynku prowadzone były zajęcia w:  domach kultury,  bibliotekach  w ramach tzw. ,,Otwartych drzwi”, na zasadach wolnego wstępu. Pracownicy pionu HDiM skontrolowali 3 takie  placówki.  W zajęciach wzięło udział 85 dzieci. Prowadzone były: zajęcia edukacyjne, rekreacyjno – sportowe, literackie, robotyki, biblioteczne, spotkania z pisarzem, teatralne, taneczne, muzyczne, ilustratorskie, wokalne, rękodzielnicze, sportowe. Zajęcia obejmowały między innymi głośne czytanie, zabawy słowno – literackie, zabawy plastyczne inspirowane tekstem, gry planszowe. Tematyka zajęć została opracowana dla poszczególnych grup wiekowych. Głównym założeniem, zgodnie z opracowanymi harmonogramami było zagospodarowanie wolnego czasu w okresie ferii zimowych m.in. poprzez rozwój sprawności fizycznej, współdziałanie w grupie, doskonalenie umiejętności asertywności, wzmacnianie poczucia własnej wartości, promowanie zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Nie prowadzono dożywiania. Dzieci otrzymywały do picia wodę i ciepłe napoje.

Liczba turnusów nie zgłoszonych do elektronicznej bazy MEN – 2.

W trakcie trwania letniego wypoczynku odnotowano 5 przypadków zachorowań i urazów:

1 – bolerioza oraz 4 urazy: 1 – uraz  twarzy, 2 – urazy palca, 1 – skręcenie stawu skokowego nogi.

Niektóre kontrole przeprowadzone były przy udziale przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji (6 kontroli) oraz trzy kontrole w obecności pracownika  pionu HDiM Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej waRzeszowie.

 Realizacja z przeprowadzonych wspólnych działań z Policją przedstawiona jest na stronie KPP Strzyżów: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/komendy-policji/kpp-strzyzow/wydarzenia/78539,quotKreci-mnie-bezpieczenstwoquot-na-wakacjach-dzialania-z-sanepidem.html, http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/komendy-policji/kpp-strzyzow/wydarzenia/78685,Wakacyjne-spotkania-z-mlodzieza.html oraz na stronie tut. stacji http://www.pssestrzyzow.pl/aktualnosci/ogolna/akcja-bezpieczne-wakacje-.html

         W ramach zapewnienia zdrowych i bezpiecznych wakacji wspólnie z Oświatą  i Promocją Zdrowia  realizowana była kampania edukacyjna „Bezpieczne i zdrowe wakacje”.  Kampania skierowana jest do dzieci  i młodzieży,  aatakże opiekunów na koloniach i obozach.

           Dla uczestników wypoczynku prowadzone były pogadanki na temat skutków używania dopalaczy oraz bezpiecznych zachowań podczas wakacji. Ponadto podczas kontroli pracownicy PSSE   w Strzyżowie prezentowali alkogogle i narkogogle, które były doskonałym narzędziem   do zaprezentowania uczestnikom wypoczynku tego jak alkohol  i narkotyki działają na nasze zmysły. Pozornie proste czynności wykonywane w alkogoglach  i narkogoglach stają się o wiele trudniejsze. Zniekształcenie obrazu, spowolnienie czasu reakcji, problemy z oceną odległości iakierunków  – to tylko niektóre z efektów obecności alkoholu i narkotyków w organizmie. O tym, jak zmienia się świat osoby nietrzeźwej  i pod wpływem środków odurzających miały okazję przekonać się uczestnicy wypoczynku zakładając te specyficzne okulary. Było sporo śmiechu, ale te ćwiczenia dały pełną świadomość tego, jak trudno wykonywać zwykłe czynności po spożyciu alkoholu czy też narkotyków i uzmysłowiły, że można zrobić sobie lub innym krzywdę. Na bieżąco  w razie potrzeby udzielane są konsultacje i poradnictwo w zależności od potrzeb.

Przebieg letniego wypoczynku na terenie powiatu strzyżowskiego ocenia się pozytywnie.

>>> Powrót do listy aktualności
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 PSSE Strzyżów
Realizacja: StudioPixel.pl