38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8                                 tel/fax (+48) 17 27 61 152                             psse.strzyzow@pis.gov.pl

  
                                   

Akty prawne
 

Wykonując swoje zadania, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Strzyżowie  opiera się na obowiązujących uregulowaniach prawnych, w tym m.in.:

 • ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity – Dz. U.
  z 2015 r.  poz. 1412, ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.);
 • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 599, ze zm.);
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r.  poz. 1666, ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, ze zm.);
 • ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz 1713, ze zm.) wraz z niektórymi przepisami wykonawczymi;
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi;
 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.);
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 672, ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi;
 • ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 139, ze zm.);
 • ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 2139);
 • ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 149, ze zm.);
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń chorób zakaźnych
  u ludzi (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi;
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity – Dz. U. z 2016, poz. 224, ze zm.);
 • ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r.  poz. 1203, ze zm.);
 • ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz 475);
 • ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 2126, ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi;
 • ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39 poz. 311, ze zm.).
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 PSSE Strzyżów
Realizacja: StudioPixel.pl