38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8                                 tel/fax (+48) 17 27 61 152                             psse.strzyzow@pis.gov.pl

  
                                   

O Stacji
 

Zadania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia
14 marca 1985 r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego na obszarze powiatu strzyżowskiego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

1)  higieny środowiska;

2)  higieny pracy w zakładach pracy;

3)  higieny procesów nauczania i wychowania;

4)  higieny wypoczynku i rekreacji;

5)  zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

6)  higieniczno – sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne –  w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Wykonywanie tych zadań polega na:

a)  sprawowaniu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

b)  sprawdzaniu bieżącego nadzoru sanitarnego;

c)  prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych
i innych chorób powodowanych warunkami środowiska;

d) prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

Do zakresu działania w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy m.in.:

 • opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 • uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
 • wydawanie przewidzianych przepisami budowlanymi odstępstw i zgód;
 • opiniowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych;
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych.

Do zakresu działania w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne,
w szczególności dotyczących m.in.:

 • higieny środowiska, a zwłaszcza czystości powietrza atmosferycznego, gleby, wody i innych elementów środowiska - tylko w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;
 • utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego;
 • warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego;
 • nadzoru nad jakością zdrowotną żywności;
 • warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi;
 • warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
 • higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych oraz w ośrodkach wypoczynku;
 • higieny procesów nauczania;
 • przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby wynikających z przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz z rozporządzeń Wspólnot Europejskich wydanych w tym zakresie;
 • przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii i przepisów Unii Europejskiej dotyczących prekursorów narkotykowych;
 • kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej.

Do zakresu działania w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób należy:

 • dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych;
 • opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicz-nej, przekazywanie ich do realizacji publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz kontrola realizacji tych programów i planów;
 • ustalanie zakresów i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
 • wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie – 
  w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych;
 • wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzeniu;
 • kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach
  i zgromadzeniach.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo – zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności:

 • inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa
  z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
 • pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia;
 • udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;
 • ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazywania, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje oraz udziela im pomocy
  w prowadzeniu tej działalności.

Upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Strzyżowie, uprawnieni są do kontroli zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach. Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości są wpisywane do dziennika budowy, z wyznaczeniem terminu ich usunięcia.

Wykonując zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Strzyżowie, w związku z wykonywaną kontrolą na terenie powiatu strzyżowskiego, mają prawo:

 • wstępu o każdej porze dnia i nocy, na terenie miast i wsi do:

      – zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład;

      – obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działkowych               
i nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład;

      – środków transportu i obiektów z nimi związanych;

      – obiektów będących w trakcie budowy.

 • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób;
 • żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych;
 • pobierania próbek do badań laboratoryjnych.

Upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie Pracownicy Stacji mają prawo wstępu do mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi, a także jeżeli
w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa.

W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych nakazuje się, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Jeżeli naruszenie wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, nakazuje się unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Z powodów i w trybie określonych w poprzednim zdaniu nakazuje się likwidację hodowli lub chowu zwierząt.

Zgodnie ze Statutem, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Strzyżowie jest jednostką przy pomocy której swoje zadania wykonuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie (organ rządowej administracji zespolonej). Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu Państwa Stacja zarządzana jest jednoosobowo przez jej kierownika - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie. Stacja nie ma osobowości prawnej, tzn. za jej działania odpowiada Skarb Państwa.

Wykonując swoje zadania, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Strzyżowie  opiera się na obowiązujących uregulowaniach prawnych, w tym m.in.:

 • ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity – Dz. U.
  z 2015 r.  poz. 1412, ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.);
 • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 599, ze zm.);
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r.  poz. 1666, ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, ze zm.);
 • ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz 1713, ze zm.) wraz z niektórymi przepisami wykonawczymi;
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi;
 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.);
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 672, ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi;
 • ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 139, ze zm.);
 • ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 2139);
 • ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 149, ze zm.);
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń chorób zakaźnych
  u ludzi (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi;
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity – Dz. U. z 2016, poz. 224, ze zm.);
 • ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r.  poz. 1203, ze zm.);
 • ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz 475);
 • ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 2126, ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi;
 • ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39 poz. 311, ze zm.).
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 PSSE Strzyżów
Realizacja: StudioPixel.pl