38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8                                 tel/fax (+48) 17 27 61 152                             psse.strzyzow@pis.gov.pl

  
                                   

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
 

STANOWISKO PRACY DO SPRAW ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO 

Kierownik techniczny Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego   - mgr inż. Krzysztof Jabłoński

tel. 17 2761 152 w. 21

e-mail : psse.strzyzow@pis.gov.pl

ZADANIA:
Na stanowisku pracy do spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego prowadzona jest działalność w zakresie:

 • opiniowania uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego projektów studium gminy;
 • opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • wydawania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • wydawania opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych
  i zdrowotnych;
 • wydawania opinii sanitarnych i zaświadczeń w zakresie spełnienia wymagań higienicznych
  i zdrowotnych;
 • wydawania zgód w sprawach określonych w § 87 ust. 3, § 132 ust. 2, § 151 ust. 4, § 152 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity – Dz. U.
  z 2015 r. poz. 1422);
 • kontroli spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w trakcie budowy obiektów budowlanych;
 • uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych.

INFORMACJE:

Zwracając się o odbiór obiektu należy złożyć:

 • podanie zawierające dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, numer telefonu);
 • projekt budowlany lub technologiczny zaopiniowany pod względem wymagań higienicznych
  i zdrowotnych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie lub  rzeczoznawcę ds. sanitarnohigienicznych;
 • pozwolenie na budowę lub zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń lub inny dokument wydany przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

W przypadku reprezentowania inwestora przez pełnomocnika dodatkowo:

 • pełnomocnictwo - zgodnie z artykułem 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 23,   ze zm.);
 • opłata skarbowa za pełnomocnictwo zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku
  o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 roku poz. 783).


Podczas kontroli należy przedłożyć do wglądu (w zależności od zakresu wykonanych prac):

 • wynik badania wody dokonanego przez laboratorium akredytowane (najbliższe laboratoria działają w WSSE Rzeszów, PSSE Brzozów i PSSE Jasło);
 • oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy;
 • protokół kominiarski lub/i pomiary skuteczności wentylacji mechanicznej;
 • protokoły z pomiarów elektrycznych;
 • protokoły prób szczelności instalacji: wod.-kan., c.o., gazowej;
 • atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i wyrobów użytych  w trakcie robót budowlanych.


Przyjmowanie interesantów:

 -  poniedziałek – piątek 7³º – 15ºº (pokój nr 1)  

Składanie wniosków:

 -  poniedziałek – piątek 7³º – 15ºº (pokój nr 3 – sekretariat PSSE).

Odbiór dokumentów:
 -  poniedziałek – piątek 7³º – 15ºº (pokój nr 3 – sekretariat PSSE).

Kasa:

 -  poniedziałek – piątek 8ºº – 14ºº (pokój nr 3 – sekretariat PSSE).

 
Sprawy załatwiane są po wpłynięciu do sekretariatu PSSE odpowiedniego wniosku.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 PSSE Strzyżów
Realizacja: StudioPixel.pl